PRAWO GOSPODARCZEŚWIADCZENIE POSTOJOWE – komu przysługuje i na jakich zasadach?

26 marca 20200
https://wojdak-legal.com/wp-content/uploads/2020/01/sprawy-gospodarcze.jpeg

Poniższe informacje opracowane zostały na podstawie projektu ustawy z dnia 26 marca 2020 r. Projekt ten jest aktualnie w trakcie I czytania w Sejmie, w związku z czym niektóre postanowienia mogą jeszcze ulec zmianie.

 

1. KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

 

Zgodnie z projektem ustawy z 26 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – świadczenie postojowe przysługiwać będzie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło).

 

Osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest:
  • osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  • twórca i artysta,
  • osoba wykonująca wolny zawód,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,

 

2. KIEDY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ DODATKU

 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

 

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1. Przedsiębiorca nie zawiesił działalności gospodarczej a przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym. Jednocześnie aby otrzymać świadczenie, wcześniejszy przychód nie może przekraczać kwoty 15 681 zł.

Przykład: Jeżeli wniosek składany będzie w kwietniu 2020 r. –  trzeba będzie wykazać, że przychód z marca był co najmniej o 15 % niższy niż przychód uzyskany w lutym 2020 r.

2. Przedsiębiorca zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r. a jego przychód z działalności w miesiącu przed zawieszeniem nie przekraczał 15 681 zł

UWAGA! Przepisów powyższych nie stosuje się do przedsiębiorcy, korzystającego ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i do osób korzystających ze zwolnienia od podatku VAT z uwagi na nieprzekroczenie przez nich wartości sprzedaży w wysokości 200 000 zł. (zwolnienie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług). Przedsiębiorca taki jest uprawniony do otrzymania świadczenia przestojowego w wysokości 1300 zł bez konieczności wykazywania straty przychodów (ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu).

 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;

2) wynagrodzenie z tej umowy wynosi nie mniej niż 1300 zł brutto

Wysokość świadczenia (co do zasady) nie będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie cywilnoprawnej jak również faktycznej wypłaty wynagrodzenia za ograniczone wykonanie umowy.

 

3. ILE WYNIESIENIE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE:

 

Świadczenie ma charakter jednorazowy i co do zasady wyniesie 2080 zł…

Ale są wyjątki:

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosić będzie mniej niż 1300 zł brutto świadczenie postojowe należne będzie w wysokości równej sumie wynagrodzeń uzyskiwanych z tych umów cywilnoprawnych.

Przykład: Joanna w lutym 2020 r. uzyskiwała z umów cywilnoprawnych wynagrodzenie w wysokości 1600 zł. W marcu 2020 r. uzyskała jednak wynagrodzenie jedynie w wysokości 1000 zł. Składając wniosek o świadczenie postojowe w kwietniu może liczyć na dodatkowe 1000 zł.

Również przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej i zwolniony z podatku VAT, z uwagi na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w wysokości 200 000 zł otrzyma jedynie 1300 zł.

W przypadku uprawnienia do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe.

 

4. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

Wniosek o świadczenie przestojowe należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

 

Wniosek powinien zawierać:

1) dane osoby uprawnionej,
2) wskazanie rachunku płatniczego prowadzonego w Polsce,
3) dane zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek,
4) oświadczenie prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:
a) uzyskiwanie przez niego przed postojem przychodu nie wyższego od 15 681 zł,
b) przestój w prowadzeniu działalności, spowodowany COVID-19,
c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu w miesiącu wcześniejszym (jeżeli nie zawiesił prowadzenia działalności).

W przypadku osoby wykonującej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wniosek powinien dodatkowo zawierać kopię tej umowy i oświadczenie potwierdzające:

1) nie dojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, spowodowanego COVID-19,
2) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej.

 

Co prawda postanowienia te mogą jeszcze ulec pewnym modyfikacjom, jednak przypuszczalnie zmiany będą nieznaczne, a projekt zostanie uchwalony jeszcze w tym miesiącu. Warto więc już teraz zastanowić się nad działaniami które należy podjąć, żeby móc uzyskać wprowadzone świadczenie antykryzysowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kancelaria Adwokacka Magdalena Wojdak tel. 604 200 483 mail: kancelaria@wojdak-legal.com